Klachtenregeling/Privacyreglement

Klachtenregeling Het belangrijkste doel van deze regeling is het wegnemen van uw ongenoegen, liefst zo snel mogelijk. Bovendien willen we soortgelijke klachten voorkomen en daarmee de kwaliteit verbeteren. Met alle soorten klachten kunt u bij ons terecht: klachten over de gang van zaken omtrent de behandeling, persoonlijk gerichte klachten over uw behandelend orthodontist of een van onze medewerkers.

Waar kunt u terecht met uw klacht U kunt uw onvrede direct bespreken met degene over wie u een klacht heeft of met uw orthodontist. Dat is vaak de snelste oplossing. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om naar degene toe te gaan die uw onvrede heeft veroorzaakt. Daarom kunt u ook uw klacht melden via het klachtenformulier op onze site. U kunt dit formulier ook vragen aan de receptie.

Wilt u op het klachtenformulier in ieder geval de volgende gegevens vermelden: 1) Naam, voornaam/letters en geboortedatum. 2) Wanneer u namens een ander een klacht heeft, dan a.u.b. ook zijn/haar naam en geboortedatum vermelden! 3) Adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. 4) De naam van degene tegen wie de klacht is gericht. 5) De datum of periode waarop uw klacht betrekking heeft. 6) Een zo concreet mogelijke beschrijving van de klacht. 7) Plaats, datum en handtekening.

Klachtenprotocol De praktijkmanager van de praktijk zal naar aanleiding van het formulier “de klacht” inventariseren en bespreken met beide orthodontisten. Vervolgens zal de praktijkmanager van de praktijk met u overleggen wat de meest wenselijke afhandeling van uw klacht voor u zou kunnen zijn.

Mogelijke oplossingen zijn: U vindt het voldoende om uw ongenoegen kenbaar te maken en wenst geen verdere actie. Uw klacht wordt als melding geregistreerd. Telefonische afhandeling van de klacht: sommige klachten zijn eenvoudig en snel op te lossen. Schriftelijke afhandeling van de klacht. U ontvangt een brief met de bevindingen van de betrokkenen. U bespreekt uw klacht met de orthodontist. Als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen kunt u een stapje verder gaan:

Advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is vanaf 1 maart 2019 niet meer direct telefonisch bereikbaar. Patiënten die het TIP-nummer 0900-202 5012 bellen, worden dan verwezen naar de patiëntenwebsite www.allesoverhetgebit.nl, waar ze via een contactformulier vragen kunnen stellen aan TIP. Daarnaast kunt u eventueel gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. (KNMT Postbus 4141, 3502 HC Utrecht; tel.: 030-607 6276; www.knmt.nl)

Vanzelfsprekend worden alle klachten geregistreerd.

Privacyreglement

Privacy in de mondzorgpraktijk
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens
De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging
De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten
Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.